Grupa dr Winiarskiej
dr hab. Magdalena Winiarska

dr Magdalena Winiarska

Badania naukowe

Przeciwciała monoklonalne
Nasze zespół przez lata skupiał się na badaniu regulacji antygenu CD20 i poszukiwaniu strategii terapeutycznych zwiększających skuteczność przeciwciał monoklonalnych anty-CD20. W ciągu ostatnich lat zidentyfikowaliśmy wiele szlaków molekularnych wpływających na działanie tych przeciwciał (Pyrzynska i wsp. 2018, Bobrowicz i wsp. 2017, Bojarczuk i wsp. 2014, Dwojak i wsp. 2015, Winiarska i wsp. 2012 i 2014). Przeciwciała monoklonalne anty-CD20 są przykładem immunoterapii stosowanej szeroko u chorych z chłoniakami nie-Hodgkina i przewlekłą białaczką limfocytową (PBL). Przeciwciała te wiążąc się z obecnym na powierzchni limfocytów B antygenem CD20 uruchamiają szereg mechanizmów angażujących komórki układu odpornościowego i prowadzących do eliminacji nowotworu. Przeciwciała anty-CD20 charakteryzują się dobrą tolerancją oraz niewielkimi działaniami niepożądanymi i z powodzeniem stosowane są w schematach wielolekowych, jednak stosowane w monoterapii rzadko dają całkowite wyleczenia. Dlatego od lat podejmowane są próby zwiększenia skuteczności przeciwciał anty-CD20 poprzez skojarzenie ich z nowymi lekami stosowanymi w onkologii. Ponadto, u wielu chorych (dane literaturowe mówią nawet o 50% chorych leczonych przeciwciałami anty-CD20) dochodzi do rozwoju oporności na stosowaną immunoterapię związaną m.in. ze zmniejszoną ekspresją CD20 na powierzchni komórek nowotworowych. Ilość białka CD20 w błonie komórkowej jest regulowana na wielu poziomach – transkrypcji, translacji mRNA oraz modyfikacji potranslacyjnych. Wiadomo, że ekspresja CD20 regulowana jest również poprzez modyfikacje epigenetyczne m.in. przez enzymy z grupy deacetylaz histonów (HDAC). W naszych badaniach zidentyfikowaliśmy nieznany dotąd mechanizm regulacji białka CD20 poprzez zahamowanie enzymu HDAC6. Pokazaliśmy, że zarówno zastosowanie specyficznych inhibitorów HDAC6 jak i wyciszenie enzymu HDAC6 za pomocą shRNA w komórkach nowotworowych prowadzi do znacznego wzrostu ilości CD20 oraz ich uwrażliwienia na cytotoksyczne działanie przeciwciał anty-CD20. Obecnie we współpracy z dr Emmanuellą Guenovą z Kliniki Dermatologii Uniwersyteckiego Szpitala w Zurychu zajmujemy się badaniem roli HDAC6 w biologii CTCL. Chociaż rola HDAC6 w patogenezie tych nowotworów nie została jak dotąd zbadana, w badaniach klinicznych pokazano, że zahamowanie aktywności HDAC6 prowadzi do znacznego zmniejszenia objawów choroby u chorych z CTCL.  We wspólnym projekcie badawczym zbadaliśmy potencjał terapeutyczny selektywnych inhibitorów HDAC6 w połączeniu z nowymi lekami testowanymi w CTCL – inhibitorami kinaz PI3K. Związki te są bardzo selektywne w stosunku do komórek nowotworowych, a ich zastosowanie charakteryzuje się dobrym profilem bezpieczeństwa.

Komórki NK

Alternatywą dla standardowych terapii przeciwnowotworowych, łączących chirurgię, chemio- i radioterapię, są terapie komórkowe, wykorzystujące adoptywny transfer zmodyfikowanych komórek układu odpornościowego, zdolnych do walki z komórkami nowotworowymi. W przeciwieństwie do standardowych form leczenia, terapie komórkowe okazały się niezwykle skuteczne w leczeniu niektórych białaczek i chłoniaków niehodgkinowskich, pozostając jednak mało efektywnymi w leczeniu guzów litych. To właśnie w terapii tych najczęściej występujących nowotworów istnieje największe zapotrzebowanie na nowe i skuteczne formy leczenia. Śmiertelność chorych z powodu raka płuca, piersi czy okrężnicy przewyższa tę związaną ze wszystkimi znanymi nowotworami hematologicznymi. Jedną z przyczyn niepowodzenia leczenia guzów litych terapiami adoptywnymi jest brak migracji przetaczanych komórek w obszar guza nowotworowego. Udowodniono, że odpowiednie nakierowanie komórek układu odpornościowego zwiększa naciek limfocytarny ponad 10-krotnie, co poprawia rokowanie chorych poprzez nasilenie odpowiedzi przeciwnowotworowej.

Celem naszego projektu jest kompleksowe zbadanie procesu migracji komórek NK oraz wytypowanie najlepszej strategii ekspansji komórek NK poprawiającej ich migrację do guza nowotworowego. Komórki NK stanowią 5-15% limfocytów krwi i charakteryzują się unikalną zdolnością do spontanicznego rozpoznawania i zabijania komórek nowotworowych. Komórki NK uczestniczą zarówno w odpowiedzi przeciwbakteryjnej, przeciwwirusowej oraz w procesie nadzoru immunologicznego nowotworów. Dzięki swoim zdolnościom znalazły zastosowanie w przeciwnowotworowych terapiach adoptywnych. Przewagą terapii z zastosowaniem komórek NK nad limfocytami T jest brak ryzyka rozwoju choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi (GvHD) oraz brak konieczności doboru HLA dawcy i biorcy. Ponadto, rozpoznawanie komórek nowotworowych na podstawie integracji wielu sygnałów i cząsteczek powierzchniowych, zmniejsza szanse ucieczki nowotworu spod kontroli zależnej od komórek NK. Inną niewątpliwą zaletą komórek NK jest ich unikalna zdolność do preferencyjnego rozpoznawania oraz cytotoksyczności względem komórek macierzystych nowotworu, będących przyczyną nawrotów oraz oporności na stosowane w klinice chemioterapie. Co więcej, komórki NK są mniej wrażliwe na niektóre sygnały immunosupresyjne obecne w mikrośrodowisku guza pochodzące np. od komórek MDSC (Myeloid Derived Supressor Cells). Badania kliniczne z zastosowaniem komórek NK w terapii chorób nowotworowych wykazały się dobrym profilem bezpieczeństwa, małą liczbą działań niepożądanych oraz skutecznością, szczególnie w terapii ostrej białaczki szpikowej (AML), pozostając jednak nieskuteczne w leczeniu guzów litych odpowiadających za ponad 90% zgonów związanych z nowotworami złośliwymi.

W ostatnich latach odkryto i szczegółowo scharakteryzowano przebieg dwóch kluczowych procesów pozwalających osiągnąć komórkom NK pełną funkcjonalność i potencjał przeciwnowotworowy – procesy edukacji i różnicowania. W prowadzonych badaniach planujemy ocenić wpływ obu procesów na zdolności migracji komórek NK w celu bliższego poznania ich fizjologicznej funkcji w ludzkim układzie odpornościowym oraz scharakteryzowania ich potencjału migracyjnego do guzów nowotworowych czy tkanek objętych infekcjami. W połączeniu z już znaną charakterystyką zdolności do cytotoksyczności komórkowej i wydzielania cytokin, poznanie profilu migracji pozwoli na zrozumienie roli pełnionej przez poszczególne subpopulacje komórek NK w odpowiedzi przeciwnowotworowej. Dodatkowo, porównamy różne sposoby ekspansji komórek NK stosowane w terapiach adoptywnych, w celu wyłonienia tych potencjalnie najskuteczniej kierujących namnażane komórki w obszar guza nowotworowego. Dalekosiężnym celem projektu jest dokładniejsze poznanie roli komórek NK w ludzkim organizmie oraz stworzenie podstaw do zastosowania najlepszych strategii ekspansji komórek NK w terapii adoptywnej chorób nowotworowych o określonym profilu wydzielniczym chemokin.

 Modyfikacje CAR

W ostatnim czasie nasz zespół rozpoczął badania dotyczące jednej z najbardziej przełomowych immunoterapii – wykorzystania receptorów CAR (chimerycznych receptorów antygenowych, ang. chimeric antigen receptors) do modyfikacji komórek efektorowych układu odpornościowego w terapiach przeciwnowotworowych.

Receptory CAR to syntetyczne białka, które po wprowadzeniu do limfocytów T lub komórek NK dawcy są zdolne do przeprogramowania zdolności tych komórek do rozpoznawania określonych antygenów znajdujących się na powierzchni komórek nowotworowych. Ten sposób ukierunkowania działania komórek cytotoksycznych jest możliwy dzięki unikalnej, modułowej budowie receptorów CAR. Receptory CAR zbudowane są z zewnątrzkomórkowej

domeny pochodzącej z fragmentu przeciwciała, której zadaniem jest rozpoznawanie antygenu oraz z wewnątrzkomórkowych domen aktywujących pochodzących z natywnego receptora limfocytu T oraz innych domen ko-stymulujących. Receptory CAR w dosłownym znaczeniu wykorzystują zdolność przeciwciał do wiązania antygenu i „tłumaczą” ją na sygnał aktywujący limfocyty T oraz komórki NK, powodujący ich degranulację i aktywację funkcji cytotoksycznych. Wykorzystanie limfocytów CAR-T do zwalczania nowotworów o podłożu hematologicznym było spektakularnym sukcesem immunoterapii, sukcesem, którego w terapii guzów litych nie udało się powtórzyć. Z tego powodu w naszych badaniach skupiamy się na aktywnym poszukiwaniu rozwiązań, które znacząco poprawiłyby efekty działania terapii limfocytami CAR-T właśnie w guzach litych. Ponadto, chcemy określić w jaki sposób przeprogramowanie szlaków przekazywania sygnału uzyskane dzięki receptorom CAR wpływa na biologię i cytotoksyczność limfocytów T oraz komórek NK. We współpracy z prof. Karlem-Johanem Malmbergiem z Uniwersyteckiego Szpitala w Oslo zbadaliśmy, że już sam stopień wyedukowania i zróżnicowania komórek NK ma znaczący wpływ na odpowiedź cytotoksyczną sterowaną receptorami CAR. W naszych badaniach dotyczących terapii guzów litych komórkami modyfikowanymi receptorami CAR staramy się określić sposób ograniczenia niespecyficznego rozpoznawania antygenów na komórkach innych niż nowotworowe oraz zminimalizowania niekorzystnego wpływu działania mikro-środowiska nowotworu na te komórki. Zainteresowania naszego zespołu skupiają się na trzech strategiach badawczych:1) skonstruowaniu receptorów CAR pod kontrolą czynników charakterystycznych dla mikro-środowiska nowotworu 2) na przeprogramowaniu biologii komórek zmodyfikowanych receptorem CAR w celu uodpornienia ich na hamujące sygnały obecne w mikro-środowisku nowotworu 3) na ukierunkowaniu ataku komórek zmodyfikowanych receptorem CAR na komórki zasiedlające mikro-środowisko nowotworu.

Sylwetka kierownika grupy

Dr hab. Magdalena Winiarska w 2002 roku ukończyła z wyróżnieniem studia na wydziale Farmaceutycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W latach 2002-2008 pracowała jako doktorantka w Zakładzie Immunologii WUM, gdize pod kierownictwem Prof. Jakuba Gołąba prowadziła prace badawcze. Doktorat zatytułowany „Wpływ inhibitorów syntezy cholesterolu na przeciwnowotworową aktywność rituximabu i poziom CD20 w komórkach chłoniaka.” Uzyskał nagrodę summa cum laude rady naukowej WUM. Od roku 2008 kontynuuje swoja pracę naukową w Zakładzie Immunoogii WUM, tworząc własną grupę badawczą.

 Staże zagraniczne

 • Children’s Cancer Research Institute, University of Texas Health Science Center, San Antonio, Stany Zjednoczone, naukowiec wizytujący (stypendium ASH dla młodego naukowca);
 • Università Cattolica del Sacro Cuore Włochy, Rzym, Włochy, 06.2007, kurs hematologiczny, stypendium European Comission’s Marie Curie Actions;
 • Institut Paoli Calmettes, INSERM, Aix-Marseille Université, Marsylia, Francja, wymiana naukowa w ramach projektu BASTION;
 • Institut Paoli Calmettes, INSERM, Aix-Marseille Université, Marsylia, Francjawymiana naukowa w ramach projektu BASTION;
 • International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology, Molecular Hematology Laboratory, Trieste, Italy, wymiana naukowa w ramach projektu STREAM

 Członkowstwo w organizacjach naukowych

 • EHA (European Hematology Association), członek od 2010

 Recenzent w czasopismach

 • Central European Journal of Biology
 • Current Medicinal Chemistry
 • Pediatric Hematology and Oncology
 • EMJ Haematology
Członkowie Zespołu

Postdocy 

dr Malgorzata Bobrowicz 

 • 2016 PhD, Department of Immunology, First Faculty of Medicine, Medical University of Warsaw, Poland, PhD Supervisor: Prof. Jakub Golab, thesis title: „Influence of histone deacetylase inhibitors on the CD20 regulation in tumor cellls”
 • 2012  Master of Pharmacy, Faculty of Pharmacy with the Laboratory Medicine Division, Medical University of Warsaw, Poland

dr Agnieszka Graczyk-Jarzynka

 • 2014 PhD, Laboratory of Calcium Binding Proteins, Nencki Institute of Experimental Biology PAS, Warsaw, Poland; PhD supervisor: Dr hab. Wieslawa Lesniak, thesis title: “ The influence of S100A6 on growth and differentiation of epidermis” summa cum laude
 • 2009 Master of Science, Engineer in Biotechnology, Laboratory of Calcium Binding Proteins, Nencki Institute of Experimental Biology PAS, Warsaw, Poland and Warsaw University of Life Sciences (SGGW), Warsaw, Poland

 dr Zofia Pilch

 • 2017 PhD, Department of Immunology, First Faculty of Medicine, Medical University of Warsaw, Poland, PhD Supervisor: Prof. Dominika Nowis, thesis title: „The effect of the CD200 receptor on the antitumor response in the tumor microenvironment”
 • 2011 Master of Science, Wroclaw University of Science and Technology, Wroclaw, Poland, Supervisor: Prof. Marcin Drąg.  thesis title: “Specific substrates for metalloproteases, participating in the cancer development”

Doktoranci

Michał Dwojak, MD

 • 2019- present – Master of Science in Orthodontics, Danube Private University, Krems, Austria
 • 2014 – present - PhD, Department of Immunology, First Faculty of Medicine, Medical University of Warsaw, Poland
 • 2009-2014 – Doctor of Dental Surgery, Department of Dentistry,  Medical University of Warsaw, Poland

 Mrg Joanna Domagała

 • 2016: PhD studies, Medical University of Warsaw, First Faculty of Medicine, Department of Immunology. PhD Supervisor: dr Magdalena Winiarska.
 • 2015: Master of Science, Engineer in Biotechnology, Warsaw University of Life Science, Poland.

Andriy Zhylko

 Technicy

Iwona Baranowska:

 • 2019 PhD, Department of Renal and Body Fluids, Mossakowski Medical Research Centre, Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland; PhD supervisor: prof. dr hab. Elżbieta Kompanowska-Jezierska
 • 2011 Master of Science, Engineer of  Industrial Biotechnology, University of Science and Technology (UTP), Bydgoszcz, Poland

Mgr Marta Matyjek

 Studenci

 • Matylda Kubacz
 • Gustaw Laskowski

Lekarze współpracujący

Nina Miązek

Aleksander Ślusarczyk

Aktualnie realizowane projekty
 1. Searching for novel strategies improving cancer immunotherapy (STIMUNO) – European Research Council, Starting Grant, 2019-2024 PI: Magdalena Winiarska
 2. Searching for new mechanisms of NK cells defense against selected elements of immunosuppressive tumor environment - National Science Centre, 2016-2019 PI: Magdalena Winiarska 
 3. Identification of novel therapies potentiating the efficacy of immunotherapy with anti-CD20 antibodies in in vivo models - National Science Centre, Sonata BIS, 2016-2021 PI: Magdalena Winiarska
 4. Evaluation of the anticancer efficacy of a new chimeric antigen receptor targeting PD-L1 molecule - National Science Centre, 2017-2019 PI: Radosław Zagożdżon
 5. Opracowanie platformy chimerycznych receptorów antygenowych pod kontrolą indukowalnych systemów ekspresyjnych aktywowanych w środowisku nowotworu – Polpharma Scientific Foundation, 2018-2020 PI: Agnieszka Graczyk-Jarzynka
 6. Development of alternative CAR constructs targeted against refractory B-cell malignancies (ALTERCAR), NCBiR, POLNOR, 2021-2023, PI: Magdalena Winiarska
 7. Investigation on PD-L1 biology for precise shaping of anticancer adoptive therapies - National Science Centre, 2021-2023, PI: Agnieszka Graczyk-Jarzynka
 8. Investigation of the role of tetraspanins CD20 and CD37 in the biology of neoplastic B cells 2021-2023 - National Science Centre, PI: Małgorzata Bobrowicz
 9. Identifying mechanisms responsible for the impairment of NK cells' function by cancer metabolites - NAWA, 2021, PI: Joanna Domagała

Publikacje naukowe 

2020

Malgorzata Wachowska, Joanna Stachura, Katarzyna Tonecka, Klaudyna Fidyt, Agata Braniewska,  Iwona Kotula, Tomasz Piotr Rygiel, Louis Boon, Jakub Golab, Angelika Muchowicz. Inhibition of IDO leads to IL-6-dependent systemic inflammation in mice when combined with photodynamic therapy. Cancer Immunol Immunother 2020 Jun;69(6):1101-1112. doi: 10.1007/s00262-020-02528-5. Epub 2020 Feb 28.

Andriy Zhylko, Magdalena Winiarska, and Agnieszka Graczyk-Jarzynka. The Great War of Today: Modifications of CAR-T Cells to Effectively Combat Malignancies. Cancers (Basel). 2020 Jul 24;12(8):2030. doi: 10.3390/cancers12082030.

Malgorzata Bajor, Agnieszka Graczyk-Jarzynka, Katsiaryna Marhelava, Malgorzata Kurkowiak, Arman Rahman, Claudia Aura, Niamh Russell, Agata O. Zych, Malgorzata Firczuk, Magdalena Winiarska, William M. Gallagher, Radoslaw Zagozdzon. Triple Combination of Ascorbate, Menadione and the Inhibition of Peroxiredoxin-1 Produces Synergistic Cytotoxic Effects in Triple-Negative Breast Cancer Cells. Antioxidants (Basel). 2020 Apr 16;9(4):320. doi: 10.3390/antiox9040320.

Emilia Białopiotrowicz, Monika Noyszewska-Kania, Neli Kachamakova-Trojanowska, Agnieszka Łoboda, Magdalena Cybulska, Aleksandra Grochowska, Michał Kopczyński, Michał Mikula, Monika Prochorec-Sobieszek, Małgorzata Firczuk, Agnieszka Graczyk-Jarzynka, Radosław Zagożdżon, Adam Ząbek, Piotr Młynarz, Józef Dulak, Patryk Górniak, Maciej Szydłowski, Karolina Pyziak, Justyna Martyka, Agnieszka Sroka-Porada, Ewa Jabłońska, Anna Polak, Piotr Kowalczyk, Anna Szumera-Ciećkiewicz, Bjoern Chapuy, Tomasz Rzymski, Krzysztof Brzózka, Przemysław Juszczyński. Serine Biosynthesis Pathway Supports MYC–miR-494–EZH2 Feed-Forward Circuit Necessary to Maintain Metabolic and Epigenetic Reprogramming of Burkitt Lymphoma Cells. Cancers (Basel) 2020 Mar 3;12(3):580. doi: 10.3390/cancers12030580.

Malgorzata Firczuk, Malgorzata Bajor, Agnieszka Graczyk-Jarzynka, Klaudyna Fidyt, Agnieszka Goral, Radoslaw Zagozdzon. Harnessing altered oxidative metabolism in cancer by augmented prooxidant therapy. Cancer Lett. 2020 Feb 28;471:1-11. doi: 10.1016/j.canlet.2019.11.037. Epub 2019 Dec 4.

Małgorzata Bobrowicz , Aleksander Ślusarczyk, Joanna Domagala, Michał Dwojak, Desislava Ignatova, Yun-Tsan Chang, Christoph Iselin, Nina Miazek‑Zapala, Katsiaryna Marhelava, Emmanuella Guenova, Magdalena Winiarska. Selective inhibition of HDAC6 sensitizes cutaneous T‑cell lymphoma to PI3K inhibitors. Oncol Lett. 2020 Jul;20(1):533-540. doi: 10.3892/ol.2020.11587. Epub 2020 May 6.

Saulite I, Ignatova D, Chang Y, Fassnacht C, Dimitriou F, Varypataki E, Anzengruber F, Nägeli M, Cozzio A, Dummer R, Scarisbrick J, Pascolo S, Hoetzenecker W, Bobrowicz M, Guenova E. Blockade of programmed cell death protein 1 (PD-1) in Sézary syndrome reduces Th2 phenotype of non-tumoral T lymphocytes but may enhance tumor proliferation. Oncoimmunology 2020 Mar 18;9(1):1738797. doi: 10.1080/2162402X.2020.1738797.

Malgorzata Bobrowicz,Christina Fassnacht, Desislava Ignatova,Yun-Tsan Chang,Florentia Dimitriou,Emmanuella Guenova. Pathogenesis and Therapy of Primary Cutaneous T-Cell Lymphoma: Collegium Internationale Allergologicum (CIA) Update 2020. Int Arch Allergy Immunol. 2020 Jul 20;1-13. doi: 10.1159/000509281.

Veronika Kozlova, Aneta Ledererova, Adriana Ladungova, Helena Peschelova, Pavlina Janovska, Aleksander Slusarczyk, Joanna Domagala, Pavel Kopcil, Viera Vakulova, Jan Oppelt, Vitezslav Bryja, Michael Doubek, Jiri Mayer, Sarka Pospisilova, Michal Smida. CD20 is dispensable for B-cell receptor signaling but is required for proper actin polymerization, adhesion and migration of malignant B cells. PLoS One. 2020 Mar 25;15(3):e0229170. doi: 10.1371/journal.pone.0229170.

Bobrowicz M, Zagozdzon R, Domagala J, Vasconcelos-Berg R, Guenova E, Winiarska M. Monoclonal Antibodies in Dermatooncology-State of the Art and Future Perspectives. Cancers (Basel). 2019 Sep 24;11(10):1420. doi: 10.3390/cancers11101420.

 

2019

Bojarczuk K, Wienand K, Ryan JA, Chen L, Villalobos-Ortiz M, Mandato E, Stachura J, Letai A, Lawton LN, Chapuy B, Shipp MA. Targeted inhibition of PI3Kα/δ is synergistic with BCL-2 blockade in genetically defined subtypes of DLBCL. Blood.  2019 Jan 3. doi: 10.1182/blood-2018-08-872465.

Sasi BK, Martines C, Xerxa E, Porro F, Kalkan H, Fazio R, Turkalj S, Bojnik E, Pyrzynska B, Stachura J, Zerrouqi A, Bobrowicz M, Winiarska M, Priebe V, Bertoni F, Mansouri L, Rosenquist R, Efremov DG. Inhibition of SYK or BTK augments venetoclax sensitivity in SHP1-negative/BCL-2-positive diffuse large B-cell lymphoma. Leukemia. 2019 Mar 14. doi: 10.1038/s41375-019-0442-8.

Fidyt K, Pastorczak A, Goral A, Szczygiel K, Fendler W, Muchowicz A, Bartlomiejczyk MA, Madzio J, Cyran J, Graczyk-Jarzynka A, Jansen E, Patkowska E, Lech-Maranda E, Pal D, Blair H, Burdzinska A, Pedzisz P, Glodkowska-Mrowka E, Demkow U, Gawle-Krawczyk K, Matysiak M, Winiarska M, Juszczynski P, Mlynarski W, Heidenreich O, Golab J, Firczuk M. Targeting the thioredoxin system as a novel strategy against B-cell acute lymphoblastic leukemia. Mol Oncol. 2019 May;13(5):1180-1195. doi: 10.1002/1878-0261.12476. Epub 2019 Apr 5.

Wolosz D, Walczak A, Szparecki G, Dwojak M, Winiarska M, Wolinska E, Gornicka B. Deleted in Liver Cancer 2 (DLC2) protein expression in hepatocellular carcinoma. Eur J Histochem. 2019 Feb 18;63(1). doi: 10.4081/ejh.2019.2981.

Graczyk-Jarzynka A, Goral A, Muchowicz A, Zagozdzon R, Winiarska M, Bajor M, Trzeciecka A, Fidyt K, Krupka JA, Cyran J, Szczygiel K, Efremov DG, Gobessi S, Jagielski A, Siudakowska K, Bobrowicz M, Klopotowska M, Barankiewicz J, Malenda A, Lech-Maranda E, Miazek-Zapala N, Skarzynski PH, Domagala A, Golab J, Firczuk M. Inhibition of thioredoxin-dependent H2O2 removal sensitizes malignant B-cells to pharmacological ascorbate. Redox Biol. 2019 Feb;21:101062. doi: 10.1016/j.redox.2018.11.020. Epub 2018 Nov 29.

Anzengruber F, Ignatova D, Schlaepfer T, Chang YT, French LE, Pascolo S, Contassot E, Bobrowicz M, Hoetzenecker W, Guenova E. Divergent LAG-3 versus BTLA, TIGIT, and FCRL3 expression in Sezary syndrome. Leuk Lymphoma. 2019 Jan 14:1-9. doi: 10.1080/10428194.2018.1564827.

 2018

Pyrzynska B, Dwojak M, Zerrouqi A, Morlino G, Zapala P, Miazek N, Zagozdzon A, Bojarczuk K, Bobrowicz M, Siernicka M, Machnicki MM, Gobessi S, Barankiewicz J, Lech-Maranda E, Efremov DG, Juszczynski P, Calado D, Golab J, Winiarska M. FOXO1 promotes resistance of non-Hodgkin lymphomas to anti-CD20-based therapy. Oncoimmunology. 2018 Jan 25;7(5):e1423183. doi: 10.1080/2162402X.2017.1423183. eCollection 2018.

Oei VYS, Siernicka M, Graczyk-Jarzynka A, Hoel HJ, Yang W, Palacios D, Almåsbak H, Bajor M, Clement D, Brandt L, Önfelt B, Goodridge J, Winiarska M, Zagozdzon R, Olweus J, Kyte JA, Malmberg KJ. Intrinsic Functional Potential of NK-Cell Subsets Constrains Retargeting Driven by Chimeric Antigen Receptors. Cancer Immunol Res. 2018 Apr;6(4):467-480. doi: 10.1158/2326-6066.CIR-17-0207. Epub 2018 Feb 19.

 Domagala A, Fidyt K, Bobrowicz M, Stachura J, Szczygiel K, Firczuk M. Typical and Atypical Inducers of Lysosomal Cell Death: A Promising Anticancer Strategy. Int J Mol Sci. 2018 Aug, 1;19(8). pii: E2256. doi: 10.3390/ijms19082256.

Domagala A, Stachura J, Gabrysiak M, Muchowicz A, Zagozdzon R, Golab J, Firczuk M. Inhibition of autophagy sensitizes cancer cells to Photofrin-based photodynamic therapy. BMC Cancer. 2018 Feb 20. doi: 10.1186/s12885-018-4126-y.

Bajor M, Zych AO, Graczyk-Jarzynka A, Muchowicz A, Firczuk M, Trzeciak L, Gaj P, Domagala A, Siernicka M, Zagozdzon A, Siedlecki P, Kniotek M, O'Leary PC, Golab J, Zagozdzon R. Targeting peroxiredoxin 1 impairs growth of breast cancer cells and potently sensitises these cells to prooxidant agents. Br J Cancer. 2018 Oct;119(7):873-884. doi: 10.1038/s41416-018-0263-y. Epub 2018 Oct 5.

 Burdzinska A, Dybowski B, Zarychta-Wiśniewska W, Kulesza A, Butrym M, Zagozdzon R, Graczyk-Jarzynka A, Radziszewski P, Gajewski Z, Paczek L. Intraurethral co-transplantation of bone marrow mesenchymal stem cells and muscle-derived cells improves the urethral closure. Stem Cell Res Ther. 2018 Sep 21;9(1):239. doi: 10.1186/s13287-018-0990-2.

 Burdzinska A, Dybowski B, Zarychta-Wiśniewska W, Kulesza A, Hawryluk J, Graczyk-Jarzynka A, Kaupa P, Gajewski Z, Paczek L. Limited accuracy of transurethral and periurethral intrasphincteric injections of cellular suspension. Neurourol Urodyn. 2018 Jun;37(5):1612-1622. doi: 10.1002/nau.23522. Epub 2018 Feb 27.

 Chlebowska-Tuz J, Sokolowska O, Gaj P, Lazniewski M, Firczuk M, Borowiec K, Sas-Nowosielska H, Bajor M, Malinowska A, Muchowicz A, Ramji K, Golab J, Nowis D, et al. (2018) Inhibition of protein disulfide isomerase induces differentiation of acute myeloid leukemia cells Haematologica doi:10.3324/haematol.2018.190231

 2017

Winiarska M, Nowis D, Firczuk M, Zagozdzon A, Gabrysiak M, Sadowski R, Barankiewicz J, Dwojak M, Golab J. Selection of an optimal promoter for gene transfer in normal B cells. Mol Med Rep. 2017 Sep;16(3):3041-3048. doi: 10.3892/mmr.2017.6974. Epub 2017 Jul 14.

Bobrowicz M, Dwojak M, Pyrzynska B, Stachura J, Muchowicz A, Berthel E, Dalla Venezia N, Kozikowski M, Siernicka M, Miazek N, Zapala P, Domagala A, Bojarczuk K, Malenda A, Barankiewicz J, Graczyk-Jarzynka A, Zagozdzon A, Gabrysiak M, Diaz JJ, Karp M, Lech-Maranda E, Firczuk M, Giannopoulos K, Efremov DG, Laurenti L, Baatout D, Frenzel L, Malinowska A, Slabicki M, Zenz T, Zerrouqi A, Golab J, Winiarska M. “HDAC6 inhibition up-regulates CD20 levels and increases the efficacy of anti-CD20 monoclonal antibodies” Blood. 2017 Oct 5;130(14):1628-1638.

Muchowicz A, Wachowska M, Stachura J, Tonecka K, Gabrysiak M, Wołosz D, Pilch Z, Kilarski WW, Boon L, Klaus TJ, Golab J. Inhibition of lymphangiogenesis impairs antitumour effects of photodynamic therapy and checkpoint inhibitors in mice. European Journal of Cancer. 2017 Sep. doi: 10.1016/j.ejca.2017.06.004. 

 Graczyk-Jarzynka A, Zagozdzon R, Muchowicz A, Siernicka M, Juszczynski P, Firczuk M New insights into redox homeostasis as a therapeutic target in B-cell malignancies. Curr Opin Hematol. 2017 Jul;24(4):393-401. doi: 10.1097/MOH.0000000000000351. Review.

 2016

Słabicki M, Lee KS, Jethwa A, Sellner L, Sacco F, Walther T, Hüllein J, Dietrich S, Wu B, Lipka DB, Oakes CC, Mamidi S, Pyrzyńska B, Winiarska M, Oleś M, Seifert M, Plass C, Kirschfink M, Boettcher M, Gołąb J, Huber W, Fröhling S, Zenz T. Dissection of CD20 regulation in lymphoma using RNAi. Leukemia. 2016 Dec;30(12):2409-2412.

Gabrysiak M, Wachowska M, Barankiewicz J, Pilch Z, Ratajska A, Skrzypek E, Winiarska M, Domagala A, Rygiel TP, Jozkowicz A, Boon L, Golab J, Firczuk M. Low dose of GRP78-targeting subtilase cytotoxin improves the efficacy of photodynamic therapy in vivo. Oncol Rep. 2016 Jun;35(6):3151-8. doi: 10.3892/or.2016.4723

Stachura J, Wachowska M, Kilarski W, Güç E, Golab J, Muchowicz A. The dual role of tumor lymphatic vessels in dissemination of metastases and immune response development. Oncoimmunology. 2016 May 13. doi: 10.1080/2162402X.2016.1182278. 

 2015

Trzeciecka A, Klossowski S, Bajor M, Zagozdzon R, Gaj P, Muchowicz A, Malinowska A, Czerwoniec A, Barankiewicz J, Domagala A, Chlebowska J, Prochorec-Sobieszek M, Winiarska M, Ostaszewski R, Gwizdalska I, Golab J, Nowis D, Firczuk M. Dimeric peroxiredoxins are druggable targets in human Burkitt lymphoma. Oncotarget. 2015 Nov 30. doi: 10.18632/oncotarget.6435.

Siernicka M, Winiarska M, Bajor M, Firczuk M, Muchowicz A, Bobrowicz M, Fauriat C, Golab J, Olive D, Zagozdzon R. “Adenanthin, a new inhibitor of thiol-dependent antioxidant enzymes, impairs the effector functions of human natural killer cells” Immunology. 2015 Sep;146(1):173-83.

Dwojak M, Bobrowicz M, Bil J, Bojarczuk K, Pyrzynska B, Siernicka M, Malenda A, Lech-Maranda E, Tomczak W, Giannopoulos K, Golab J, Winiarska M. “Sorafenib improves rituximab and ofatumumab efficacy by decreasing the expression of complement regulating proteins” Blood Cancer J. 2015 Apr 10;5:e300

Dudek-Peric AM, Ferreira GB, Muchowicz A, Wouters J, Prada N, Matrin S, Kiviluoto S, Winiarska M, Boon L, Mathieu C, van den Oord J, Stas M, Gougeon ML, Golab J, Garg AD, Agostinis P. ”Anti-tumor immunity triggered by melphalan is potentiated by melanoma cell surface associated calreticulin” Cancer Res. 2015 Mar 11. pii: canres.2089.2014.

 2014

Winiarska M, Bojarczuk K, Pyrzynska B, Bil J, Siernicka M, Dwojak M, Bobrowicz M, Miazek N, Zapala P, Zagozdzon A, Krol M, Syta A, Podszywalow-Bartnicka P, Pilch Z, Dabrowska-Iwanicka A, Juszczynski P, Efremov DG, Slabicki M, Zenz T, Le Roy A, Olive D, Rygiel TP, Leusen JH, Golab J. “Inhibitors of SRC kinases impair antitumor activity of anti-CD20 monoclonal antibodies” mAbs 6:5, 1–13; September/October 2014

Bojarczuk K, Siernicka M, Dwojak M, Bobrowicz M, Pyrzynska B, Gaj P, Karp M, Giannopoulos K, Efremov DG, Fauriat C, Golab J and Winiarska M. “B-cell receptor pathway inhibitors affect CD20 levels and impair antitumor activity of anti-CD20 monoclonal antibodies” Leukemia. 2014 May;28(5):1163-7

Muchowicz A, Firczuk M, Chlebowska J, Nowis D, Stachura J, Barankiewicz J, Trzeciecka A, Kłossowski S, Ostaszewski R, Zagożdżon R, Pu JX, Sun HD, Golab J. Adenanthin targets proteins involved in the regulation of disulphide bonds. Biochemical pharmacology. 2014 May 15. doi: 10.1016/j.bcp.2014.02.022.