Historia

         Zakład Immunologii Centrum Biostruktury został utworzony w roku 1993 w konsekwencji wprowadzenia nauczania immunologii w naszej uczelni. Piewrszym kierownikiem Zakładu został prof. dr hab. med. Marek Jakóbisiak. Z inicjatywą utworzenia zakładu występował wielokrotnie prof. dr Kazimierz Ostrowski. Zakład Immunologii powstał dzięki staraniom ówczesnych Władz Uczelni, szczególnie JM Rektora prof. dr. Tadeusza Tołłoczki, Prorektora prof. dr. Jana Pachecki, Dziekana I WL prof. dr Barbary Dąbrowskiej i pani Dyrektor Hanny Wilczyńskiej. Do powstania Zakładu Immunologii przyczynili się również: prof. dr Janusz Komender, prof. dr Wojciech Sawicki, prof. dr Stanisław Moskalewski i prof. dr Felicja Meisel-Mikołajczyk.

          Zajęcia z immunologii prowadzimy dla studentów obydwu Wydziałów Lekarskich, Wydziału Lekarsko-Dentystycznego a także dla studentów Wydziału Farmaceutycznego. Na zajęcia z immunologii zgłaszają się również studenci innych uczelni warszawskich, np. Uniwersytetu i Politechniki.

          Pracownicy Zakładu Immunologii wraz z kolegami z innych jednostek przygotowali sześciokrotnie podręcznik "Immunologia" wydany nakładem PWN w 1993, 1995, 1998, 2002, 2007 i 2012 roku (red.: J. Gołąb, M. Jakóbisiak, W. Lasek, T. Stokłosa). Nasz podręcznik został nagrodzony przez Ministra Zdrowia i jest wykorzystywany do nauczania immunologii w wielu uczelniach medycznych i niemedycznych, a także korzystają z niego lekarze i biolodzy. Mieliśmy propozycję wydania go w wersji angielskiej nakładem wydawnictwa McGraw & Hill, został także przetłumaczony na język ukraiński. We wszystkich wydaniach podręcznika współautorami byli najbardziej utalentowani studenci - członkowie Koła Naukowego działającego przy Zakładzie Immunologii. W 2000 roku nasz zespół otrzymał nagrodę dydaktyczną I stopnia JM Rektora AM w Warszawie "Za wybitnie osiągnięcia dydaktyczne".   Pracownicy Zakładu są również współautorami kilkunastu innych podręczników i książek medycznych wydawanych w kraju, np. "Histologia" (PZWL, pod redakcją K. Ostrowskiego), "Immunologia - podstawowe zagadnienia w aktualności" (PWN, Witold Lasek), "Podstawy Cytofizjologii" (PWN, pod redakcja J. Kawiaka), "Cytofizjologia" (PZWL, pod redakcją K. Ostrowskiego i J. Kawiaka), "Przeszczepy nerek" (PZWL, pod redakcją T. Orłowskiego, "Wielki Słownik Medyczny" (PZWL), "Mała Encyklopedia Zdrowia" (PZWL), "Wielka Encyklopedia PWN", "Leki Współczesnej Terapii" (Wydawnictwo Fundacji Büchnera), "Podstawy diagnostyki i terapii nowotworów" (alpha-medica press, pod redakcją M. Frączka) oraz za granicą, np. „The Ubiquitin Proteasome System In Central Nervous System: From Physiology To Pathology” (Nova Publishers, redakcja M. Di Napoli i C. Wójcik) oraz “Advances in photodynamic therapy: Basic, Translational and Clinical” (Artech House, redakcja M. Hamblin I P. Mróz).

          Zakład Immunologii prowadzi bardzo aktywną działalność naukową, szczególnie w dziedzinie eksperymentalnej terapii nowotworów. Wyniki naszych badań publikowaliśmy w tak prestiżowych pismach jak: Cell, CA: A cancer journal for clinicians, Blood, Journal of the National Cancer Institute, Gastroenterology, PLoS Medicine, EMBO Journal, Cancer Research, Oncogene, Journal of Biological Chemistry, Molecular Biology of the Cell, Clinical Cancer Research, International Journal of Cancer, BBA: Reviews on Cancer, Journal of Medicinal Chemistry, Apoptosis, Annals of Oncology, British Journal of Cancer, American Journal of Pathology, Neoplasia, Experimental Cell Research, European Journal of Cancer oraz Cancer Gene Therapy. Zapraszani byliśmy do wygłoszenia referatów na konferencjach naukowych w Aix-les-Baines, Genewie, Montrealu, Seattle, Genewie i Nowym Jorku. We wszystkich badaniach biorą udział studenci, którzy wnoszą do naszego zespołu młodzieńczy entuzjazm i olbrzymi zapał do pracy. Są oni współautorami wspomnianych publikacji i wielokrotnie prezentowali je na konferencjach naukowych otrzymując kilkakrotnie pierwsze miejsca za swoje wystąpienia. Zdarza się, że studenci koła naukowego prace doktorskie robią już w czasie studiów i bronią je z wyróżnieniem w kilka miesięcy po otrzymaniu dyplomu. Wielu wychowanków naszego koła naukowego przebywało na stypendiach w bardzo dobrych ośrodkach zagranicznych, między innymi w Uniwersytecie Harvarda.  Spośród pracowników i wychowanków zakładu dwanaście osób otrzymało Krajowe Stypendia dla Młodych Naukowców Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, a Radosław Zagożdżon i Jakub Gołąb - również Stypendia Zagraniczne FNP. Pracownicy naszego zakładu byli trzykrotnie nagradzani przez Fundację im. Tomasza Jakuba Michalskiego za wybitne osiągnięcia w badaniach nad nowotworami (w 2003 roku – Jakub Gołab, w 2008 roku – Tomasz Stokłosa i w 2011 roku - Dominika Nowis). Nasi profesorowie dwukrotnie otrzymali subsydia profesorskie MISTRZ przyznawane przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej. W 2000 roku takie wyróżnienie stało się udziałem profesora Marka Jakóbisiaka, w 2008 roku – profesora Jakuba Gołąba. Ważnym kryterium przyznawania tego subsydium było promowanie i efektywne wciąganie do pracy naukowej młodych naukowców. W 2000 roku Marek Jakóbisiak otrzymał Medal Polskiego Towarzystwa Immunologicznego im. Ludwika Hirszfelda, w 2001 roku - Medal Komisji Edukacji Narodowej, zaś w 2005 roku został uhonorowany Nagrodą Prezesa Rady Ministrów za wybitny dorobek naukowy. W 2002 roku Jakub Gołąb otrzymał Nagrodę Wydziału Medycznego Polskiej Akademii Nauk za cykl prac dotyczących terapii fotodynamicznej nowotworów, w 2006 roku - Nagrodę im. Tadeusza Borowicza Polskiej Akademii Umiejętności oraz Nagrodę im. profesora Stefana Pieńkowskiego za znaczące osiągnięcia naukowe w dziedzinie eksperymentalnej fizyki, astronomii, chemii i biologii. Ponadto Jakub Gołąb został laureatem programu TEAM Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w 2008 roku. W 2012 roku nasi badacze zostali nagrodzeni przez Prezesa Rady Ministrów RP - Jakub Gołąb za wybitny dorobek naukowy, a Dominika Nowis za rozprawę habilitacyjną.

Nasi pracownicy trzykrotnie byli nagradzani przez tygodnik POLITYKA Stypendium „Zostańcie z nami” – w 2002 roku wyróżnienie to otrzymał Jakub Gołąb, w 2008 roku – Dominika Nowis, zaś w 2012 roku - Magdalena Winiarska. Trzykrotnie również nasz zakład został nagrodzony trzyletnim stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Wybitnych Młodych Naukowców (w 2006 roku laureatem tego wyróżnienia był Jakub Gołąb, w 2008 roku – Dominika Nowis a w 2012 roku - Magdalena Winiarska). Tomasz Stokłosa w latach 2000-2003 był laureatem prestiżowego stypendium National Cancer Institute (NCI) przyznanego na realizację badań naukowych w Temple University w Filadelfii. Doktorantkom z naszego Zakładu czterokrotnie zostało przyznane stypendium L'Oreal dla Kobiet i Nauki (w 2003 - Dominice Nowis, w 2004 - Katarzynie Kozar-Kamińskiej, w 2007 roku – Magdalenie Winiarskiej a w 2012 roku - Angelice Muchowicz). Nasi studenci trzykrotnie otrzymali Laur Medyczny im. Doktora Wacława Mayzla przyznawany przez Wydział Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk wyróżniającym się studentom (w 2004 roku - Marcin Makowski, Paweł Mróz i Piotr Mrówka, w 2006 roku - Tadeusz Issat, w 2009 roku - Marek Bugajski i Paweł Salwa). Nasi studenci i młodzi pracownicy jedenastokrotnie otrzymali stypendia wyjazdowe UICC (International Union Against Cancer) na realizację projektów naukowych z dziedziny eksperymentalnej onkologii.  Ponadto, Diamentowe Granty przyznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego otrzymali następujący studenci: w 2012 roku dwie studentki - Małgorzata Wańczyk i Magdalena Gabrysiak, w 2016 - Michał Janyst i 2017 - Paweł Matryba. Małgorzata Wańczyk w 2011 roku została również wyróżniona w konkursie ELLE - Dziewczyny Przyszłości.

                Dzięki decyzji Władz Uczelni,  a szczególnie dzięki staraniom ówczesnego Dziekana prof. dr Marka Krawczyka i Prorektora prof. dr  Grzegorz Opolskiego, Zakład Immunologii przeniósł się w 2005 roku do nowego lokalu w budynku F przy ul. Banacha 1A, gdzie mamy bardzo dobre warunki pracy. Na wyposażenie nowego laboratorium otrzymaliśmy znaczące dofinansowanie z programu MILAB Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, a dalsze adaptacje pomieszczeń od Władz Uczelni. Niewątpliwie bardzo ważny wkład w sukcesy Zakładu mają Panie zatrudnione jako pracownicy techniczni i administracyjni Zakładu: Anna Czerepińska, Elżbieta Gutowska i Ewa Chmiel.

          A teraz osobista refleksja. Młodzi ludzie w naszym zespole pracują z ogromnym zaangażowaniem. Zdarzało się, że nawet trzy doby, dzień i noc, nie opuszczali pracowni, wychodząc tylko na zjedzenie posiłku. Dzieje się tak, między innymi dlatego, że zdajemy sobie sprawę, że najważniejszym obowiązkiem lekarza jest niesienie pomocy pacjentom i bezpośrednia walka i zapobieganie chorobom i ludzkim cierpieniom. Lekarz - naukowiec, który nie pracuje z pacjentami zaciąga pewien dług wobec społeczeństwa. Może go spłacić tylko wielkim zaangażowaniem w badania, które stawiają sobie bardzo poważne cele.

 

                                                   Prof. dr hab. med. Jakub Gołąb